Böceklerde kanatları gövdeye bağlayan kitinsi küçük parça ...

Epidema,
Epiderma

Epidermis dokusu, dermatogenin etkenliği sonucu ortaya çıkar, Stoma, tüyve emergens gibi tipik yapılar bu dokudan kökenlenirler. Epidermis tüm organların yüzeyini örter. Genellikle tek bir tabakadan ibarettir. Bazı bitki türlerinden epidermis altında bir kaç sıra hücre tabakası dahayer alır, buna hipodermis adı verilir

.Epidemis dokusunu oluşturan hücrelerin çeperleri birbirlerine daha iyikenetlenip bulundukları organı daha iyi koruyabilmek için dalgalı veya ondüleli bir yapıya sahiptirler.  Hücreler arasında intersellüler aralıklar  bulunmadığı için enine kesitlerde çok düzenli bir diziliş gösterirler  .Hücre çeperleri üzerinde ince bir

kutikula tabakası bulunur. Bazıtürlerde kutikula üzerinde ayrıcı bir mum tabakası yer almaktadır. Örneğin;marulda kutikula üzerinde böyle bir mum tabakası bulunmaktadır. Kutikula suyave gazlara karşı az geçirgen olduğundan epidermis yolu ile bitkinin fazla su kaybıkısıtlanmış olmaktadır. Hücreler arasında çeperlerde basit geçitler yer almaktadır.Epidermis hücreleri periferik  bir sitoplazmaya ve geniş bir vakuole sahiptir. Sitoplazmada yalnızca levkoplastlar, vakuol öz suyunda ise antosiyan pigmenti bulunmaktadır.

Kanatlar: Hayvanlar âleminde kanatlar ilk önce böceklerde çıkmıştır ve bunlar uçabilen tek omurgasız grubudur. Kuşlar ve yarasalardaki gibi ön üyelerin değişmesiyle oluşmamıştır. Pterothorax'ta bulunurlar. Kas ve segment taşımadıklarından üye olarak kabul edilmezler.
Boyuna (kaideden uca uzanan) damarların hepsi trake taşır. Bu trakeler bacaklara giden trakelerden türemiştir. Enine damarlar kanadın sağlamlaşması için oluşmuştur ve hiçbir zaman trake taşımazlar.
Kelebeklerde kanatlar pullarla kaplanırken, hamam böcekleri ve çekirgelerde ön kanatlar (tegmina) derimsi olarak kitinleşmiştir. Kın kanatlılarda ön (üst) kanatlar (elitra) kuvvetlice kitinleşip koruma görevi üstlenmişlerdir. Sineklerde arka kanatlar, Stepsiptera'da ise ön kanatlar denge organına (halter) dönüşerek uçma işlevini yitirmiştir.
İkincil olarak sonradan kanat yitimi, özellikle mağara böceklerinde ve bit gibi parazitlerde (kullanma gereği duymadıkları için), yüksek dağlarda yaşayanlarda (rüzgâra kapılıp sürüklenmemek için) ve saklanarak yaşayanlarda (engellere takılıp yırtılmaması için) görülür.
Uçulmadığı zamanlarda kanatlar kulağakaçan, çekirge, hamam böceği, peygamberdevesi, kın kanatlılar gibi gruplarda katlanmış olarak dururken, pul kanatlılar, kız böcekleri, zar kanatlılar ve çift kanatlılar gibi gruplarda katlanmayıp açıkta dururlar.