13 Temmuz 2012 Cuma

Karşılığı ödenmemiş bir poliçeden dolayı, hak sahibince sorumlu kişilerden birine çekilen yeni poliçe ...

Retret, (İngilizce Redraft),
Kelime anlamı yeniden poliçe keşide edilmesi anlamındadır.
Elindeki poliçeyi tahsil edemeyen muhatabın senet bedeline masraf ve faizleri de ekleyerek borçlulardan birine çektiği ikinci poliçeye verilen addır. 

Türk Ticaret Kanunu' nun 641. maddesi- Müracaat hakkı olan herkes, poliçede aksine şart bulunmadıkça kendisinden önce gelen borçlulardan biri üzerine çekeceği ve bu kimsenin ikametgahında görüldüğü anda ödenmesi şart olan ve "Retret" denilen yeni bir poliçe vasıtasiyle rücuda bulunabilir. 

Türk Ticaret Kanunu' nun 641. maddesinde düzenlenen retret kavramı açısından zamanaşımı söz konusu değildir. Zamanaşımı ile ilgili genel hükümlerde retret' e dair bir bilgi yok.. Retret çeklerde uygulanamamakta ancak bonolarda uygulanabilirliği mevcuttur.

Retret, 637 ve 638 inci maddelerde gösterilen paralardan başka tellallık ücretini ve retretin damga resmini ihtiva eder.  
Retretin içindeki para : Retret;
.- Poliçenin ödenmemiş olan bedeli ve şart kılınmışsa işlemiş faizini,
- Vadenin girişinden başlayan % 10 gecikme veya temerrüt faizini;
- Yapılan tüm masrafları,
- Poliçe bedelinin kanuni komisyon ücretlerini,
- Tellallık ücretini,
- Retretin damga vergisini,
- Poliçenin iştirası dolayısıyla tutulan iskonto bedelini, içine alır. 

Retret, hamil tarafından çekilirse, poliçe bedeli poliçenin ödeneceği yerden önceki borçlunun ikamet yeri bulunan yer üzerine çekilen ve görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçenin yürürlükte olan fiyatına göre belirlenir.

Madde 637 - Hamil müracaat yoliyle:
1. Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmemiş olan bedelini ve eğer şart kılınmışsa işlemiş faizi;
2. Vadenin gelmesinden itibaren işliyecek yüzde on hesabiyle faizi;
3. Protestonun ve hamil tarafından tebliğ olunan ihbarnamelerinin masraflariyle diğer masrafları;
4. Poliçe bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komüsyon ücretini;
istiyebilir.
Eğer müracaat hakkı vadenin hulülünden önce kullanılırsa poliçe bedelinden bir iskonto yapılır. Bu iskonto müracaat tarihinde hamilin ikametgahında cari olan resmi iskonto haddi üzerinden hesap edilir.
 
Madde 638 - Poliçe bedelini ödemiş olan kimse kendisinden önce gelen borçlulardan:
1. Ödemiş olduğu meblağın tamamını;
2. Ödeme tarihinden itibaren bu meblağın yüzde on hesabiyle faizini;
3. Yaptığı masrafları;
4. Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komüsyon ücretini; istiyebilir.

Retret hamil tarafından keşide edilirse poliçe bedeli poliçenin ödeneceği yerden önceki borçlunun ikametgahı bulunan yer üzerine keşide edilen ve görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçenin cari fiyatına göre tayin olunur. Retret bir ciranta tarafından keşide edilirse poliçe bedeli, retreti keşide eden kimsenin ikametgahından önceki borçlunun ikametgahı olan yer üzerine keşide edilen ve görüldüğünde ödenmesi şart bulunan bir poliçenin cari fiyatına göre tayin olunur. 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları