Kimi Türk lehçelerinde "ağa" yerine kullanılan sözcük ...

Aka,
İran Türkleri "ağa" yerine kullanırlar.
Kabadayı. (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü).
Ağa, 
Büyük erkek kardeş, ağa, aka, 
Ede, Efe,
Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı imse.
Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
Büyük kardeş, Ağabey, büyük oğul, büyük erkek kardeş. 
Baba, ata. 
Yiğit, adam
Efendi, büyük, âmir.
Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. 
Cömert, eli açık.
Koca.
Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san,
Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.