Alaşım ...

Halita,
Alaşım.(İng. alloy, Fr. Alliage ),
Krama, Kramata (Yunanca).

Birden çok ögeden oluşmuş karmaşık bir bütün.
İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı karışım.
Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita.
İki ya da daha çok madenin birleşim ya da karışımından elde olunan özdek.

İki ya da daha çok öğenin oluşturdukları katı çözelti; kati çözelti ile karışımlı özdek.
Maden alaşımından olan adi maden; 
Değerli bir şeyin kıymetini azaltan unsur .
Kıymetli madene kıymetsiz maden karıştırmak.

İki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te gibi öğelerden oluşan metal görünümünde katı ya da sıvı karışım.
İki ya da daha çok metalden, bazı durumda da metallerle karbon, fosfor, tellür gibi elementlerden oluşan metal görünümünde homojen karışım.

Değişik niteliklerinden yararlanmak amacıyla iki ya da daha çok madenin ergime yolu ile birleştirilmesine, halita denir. Ağır alaşım Tungsten asıllı olan alaşımlardır. Hafif alaşımlar 1939 yılından beri kullanılmakta olan alüminyum ya da magnezyum alaşımlarıdır. Alüminyum alaşımlarının yoğunlukları ort. 2,7, magnezyum alaşımlarınınki ise ort. 1,8′dir. 

Sert alaşım Demir ailesinden bağlayıcı bir maden ya da alaşım (kobalt, nikel) yardımı ile meydana gelen alaşımdır. 

Alaşımların hazırlanmasında en yaygın metod, alaşımı meydana getiren elementlerin bir arada eritilip uygun şekilde soğutulmasıdır. Alaşımların çok azı, metallerin cevherlerinden elde edilmeleri esnasında hazırlanabilir (ferrokrom gibi). Sanayide kullanılan maddelerin çoğu birer alaşımdır. Alaşımlar iki grupta toplanır:

1. Demir alaşımları (Çelikler) : 
Bu alaşımlar çok önemlidir. Çeliklerde % 2’den az karbon bulunur. Pik ve işlenebilir demirlerde ağırlık olarak karbon oranı, % 2 ile % 5 arasında değişir. 

Çeliklere, karbondan başka ihtiva ettiği maddelere bağlı olarak özel isimler verilir.

En çok kullanılan paslanmaz çelikler % 18 krom, % 8 nikel ihtiva ederler.


2. Demirsiz alaşımlar: 
Bu alaşımların esasını bakır teşkil eder. Bakır oranı % 57 ile % 70 arasında değişir. Bronz, pirinç bu tür alaşımlardandır. Kalay, kurşun ve alüminyum metallerinin alaşımları çok kullanılır. Alüminyum alaşımları hafif olmaları sebebiyle uçak sanayiinde büyük önem taşır. Altın, gümüş, platin gibi değerli metallerin meydana getirdiği alaşımlar ise özel bir önem taşır.